mapOption

inline fun <E, T, V> Either<E, Option<T>>.mapOption(f: (T) -> V): Either<E, Option<V>>(source)

Map on a nested Either Option type.